fbpx

Hjælp - jeg har stærke smerter!

af Thomas Vain-Nielsen, 08.12.2018

Når selv den mindste bevægelse gør ondt…

I løbet af vores liv oplever vi alle akut-te smerter på et tidspunkt. Når vi er små, er det typisk, fordi vi falder, og slår os. Når vi er unge, kan det ofte opstå som overbelast, når vi skal nå alt, og når vi bliver ældre, oplever vi det måske regelmæssigt.

→ Gå direkte til konklusionen her

Hvis smerterne bliver særdeles kraf-tige, kan det blive nødvendigt med professionel hjælp. Heldigvis daler de fleste smerter meget i intensitet allerede efter kort tid, og de varer ofte ikke i længere tid ad gangen.

Ondt i lænden

For nogle kan smerterne dog blive så stærke, at de er direkte ulidelige at have med at gøre. Man kan hverken sidde, stå eller gå i længere tid ad gangen inden det begynder at gøre ondt. Ingen steder syntes at give fred. Kan du genkende dette billede?

→ Læs også: Av min ryg!

Du er nok blevet tudet ørerne døve af, at du “bare” skal bevæge dig, og så går smerten langsomt væk. Men hvad hvis smerterne er så kraftige, at selv bevægelse (som skal hjælpe dig) får smerterne til at bluse op?

Vi introducerer i det følgende til me-get skånsomme og effektive metoder (med rod i forskning), som du enten kan lave i eget hjem eller med en sundhedsfaglig person.

→ Hvad er min baggrund? Læs her

Stærke smerter

GMI (Graded Motor Imagery) – hvad er det?

GMI dækker over en del forskellige former for behandling som omhand-ler bevægelse på en anderledes må-de, end vi er vant til. Selve betegnel-sen “Graded Motor Imagery” er eng-elsk, og den danske oversættelse fin-des ikke på nuværende tidspunkt.

Det der gør GMI specielt er, at vi ved den type behandling udnytter den specielle måde, vores hjerne er ind-rettet på, til at opnå resultater med meget få midler. Vores hjerne tilpas-ser sig altid nye ting – også smerter.

→ Få mere viden om smerter her

Når vi bevæger os, så stimulerer vi mange forskellige positive reaktioner i kroppen og i hjernen, som er gode mod smerter. Netop derfor er bevæg-else et meget vigtigt element i enhver behandling, da det simpelthen er det bedste middel, vi har på markedet.

Men vidste du, at alene tanken om bevægelse kan stimulere nogle af de samme reaktioner? Eller alene hvis din hjerne tror, at du bevæger dig?

→ Læs også: Om hjernens magt

Stærke smerter

Vores hjerne er ekstremt kraftfuld og kan altså sætte positive processer i-gang – selvom du ikke bevæger din smertefulde kropsdel i virkeligheden.

GMI består i grove træk af 3 forskel-lige komponenter:

  • Venstre/højre genkendelse
  • Visualisering
  • Virtual Reality/spejlterapi

→ Læs mere om Virtual Reality her

Stærke smerter

Venstre/højre genkendelse

En egenskab som virker til at blive på-virket ved kroniske smerter, er vores evne til hurtigt og effektivt, at adskille højre fra venstre.

Studier viser, at personer med smer-ter som regel reagerer langsommere og mindre præcist, når de ser billeder af den kropsdel som gør ondt.

→ Læs mere om kroniske smerter her

Lad os tage et eksempel: Hvis du har smerter i din højre arm og får vist et billede af en arm, så vil du være lang-sommere eller mindre præcis til at regne ud, hvilken arm der er vist på billedet – højre eller venstre. Det gør sig også gældende med bevægelse.

Hvis du fx. ser en person, der svinger sin arm imod venstre, kan det være sværere for personer med smerter, at genkende retningen hurtigt og nemt. Hjernen syntes at have svære ved at adskillelse venstre/højre. Studier vis-er, at påvirkning af denne evne po-tentielt kan have positive effekter.

→ Læs mere om vores tilgang her

Stærke smerter

Træning af hjernens evne til at skelne højre fra venstre, kan derfor være det første gode skridt at tage, hvis du op-lever stærke smerter fra et område, og bevægelse i sig selv gør ondt. Der er mange måder, det kan gøres på:

En god idé kan være, at få en ven til at teste dig, ved at vise dig en del for-skellige billeder af området du har ondt i, hvor du skal gætte, hvilken si-de der vises. Dette kan gøres på tid, så du hele tiden kan sætte nye mål.

→ Læs mere i vores E-bog her

Der findes også forskellige apps, hvor man kan træne sin venstre/højre gen-kendelse, ligesom der findes flash cards, der kan købes over nettet.

Stærke smerter

Visualisering af bevægelse

Kender du følelsen af, at blive lidt forpustet når du ser eliteudøvere løbe rigtig hurtigt? Eller følelsen af træthed efter at have set en lang action- eller gyserfilm i fjernsynet?

→ Bliv klogere i bloggen her

Når du udfører en bestemt bevægel-se, aktiveres mange forskellige om-råder af hjernen som er relevante for lige den bevægelse. På den måde kan hjernen kontrollere og styre bevæg-elsen helt nøjagtigt og ændre den løbende, hvis den skal optimeres.

Et utroligt fund som forskning har vist er, at de samme områder af hjernen kan aktiveres alene ved, at du tæn-ker på den samme bevægelse eller ser andre mennesker lave samme be-vægelse. Så hvis du fx. tænker på at løbe, vil din hjerne aktivere samme mønster, som om du faktisk løber.

→ Vil du vide mere? Book et foredag!

Stærke smerter

Denne viden bruges især af elite-sportsudøvere som efter en kamp visualiserer kampen igennem, så hjernen optimerer bevægelserne, næste gang de skal i aktion igen.

Visualisering kan derfor også være et godt redskab i forbindelse med skar-pe smerter, hvor en bevægelse gør rigtig ondt. Her kan det være en idé, at sætte dig et roligt sted og forestille dig, at du udfører de bevægelser, du har ondt ved. Her er det vigtigt, at gi-ve dig selv ro på mens du gør det, så du har mulighed for at fordybe dig.

→ Få god vejledning over telefonen her

Hvis visualisering kan være svært, så kan det også være et godt tip, at iagt-tage andre personer lave samme be-vægelse, som du har ondt ved. Dette kan være andre mennesker på en skærm eller i virkeligheden.

Stærke smerter

Virtual Reality og/eller spejlterapi

Du har måske nok hørt om Virtual Re-ality over de sidste par år og måske endda selv prøvet det. Over de sene-re årtier har forskningen inden for VR i forbindelse med smertebehandling boomet, og resultaterne ser lovende ud indtil videre.

→ Læs mere om konceptet her

Men hvordan kan Virtual Reality hjæl-pe på stærke smerter?

Vi beskrev tidligere, hvordan hjernen kan igangsætte de samme processer alene ved visualisering som ved fak-tisk at lave bevægelsen i virkelighed-en. Det samme kan gøre sig gælden-de, hvis hjernen tror du bevæger en kropsdel uden faktisk at gøre det. Forvirret? Følg med lidt endnu!

→ Kom til gratis workshop her

Stærke smerter

I Virtual Reality kan man indstille fx. din venstre arm til at ligne den mod-satte arm i den virtuelle verden. Så hver gang du løfter din venstre arm i virkeligheden, kan du i VR se din høj-re arm lave bevægelsen.

Det betyder altså, at din hjerne hele tiden bliver stimuleret til at tro, at du bevæger – og laver opgaver med – den arm der i virkeligheden gør ondt.

→ Læs mere om VRecovery her

På samme måde kan man også over-drive bevægelser i VR. Så hvis du i virkeligheden kun kan løfte den 60 grader fremad uden smerter, kan det i VR ligne, at du gør det 120 grader.

Spejlterapi kan på samme måde med fordel inddrages. Selvom vi stadigvæk kun ved lidt om, hvorfor det kan være effektivt, så synes det at hænge sam-men med den stimulation der opstår i vores hjerne, når den trænes.

→ Se hvilke ydelser vi tilbyder her

Stærke smerter

Konklusion

Stærke smerter kan komme snigen-de, opstå ud af det blå eller komme efter en ulykke. Når det gør rigtig ondt, kan smerterne være så ulide-lige, at selv den mindste bevægelse gør rigtig ondt.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

GMI kan her være en god serie af yderst skånsomme behandlingsfor-mer der kan stimulere til en bedring, når alt andet gør for ondt. Med i GMI hører venstre/højre træning, visual-isering og Virtual Reality/spejlterapi.

Teknikkerne beskrevet ovenfor beror på de mekanismer der opstår i hjer-nen i forbindelse med smerter. Idéen er, at få hjernen til selv at igangsætte helingen ved at stimulere de samme ting som bevægelse kan gøre.

→ Få overblik over vores priser her

De forskellige teknikker er nemme at lave selv derhjemme, og de kan laves hver dag, flere gange om dagen. Det er desværre ikke sådan, så vi kan si-ge, at du “bare” skal lave øvelserne hver dag, og så går smerterne væk hurtigt – det er meget individuelt.

Dog ved vi, at øvelserne kan stimu-lere nogle mekanismer som på sigt gør, at smerterne både varer kortere tid og kan være mindre intensive. Du kan med fordel lave øvelserne sam-men med andre metoder, du kan mærke hjælper for dig.

→ Har du brug for hjælp? Book her

Når selv den mindste bevægelse gør ondt…

I løbet af vores liv oplever vi alle stærke smerter på et eller andet tidspunkt. Når vi er små, er det typisk, fordi vi falder, og slår os. Når vi er unge, kan det opstå som overbelast, fordi vi vil i den perfekte strandform, og når vi bliver ældre, oplever vi det måske på mere “mærkelige” tidspunkter.

→ Læs videre eller gå direkte til konklusionen ved at trykke her

Hvis smerterne bliver særdeles kraftige, kan det blive nødvendigt med pro-fessionel hjælp. Heldigvis daler de fleste smerter meget i intensitet allerede efter kort tid, og de varer ofte ikke i længere tid ad gangen.

Ondt i lænden

For nogle kan smerterne dog blive så stærke, at de er direkte ulidelige at have med at gøre. Man kan hverken sidde, stå eller gå i længere tid ad gangen inden det begynder at gøre ondt. Ingen steder syntes at give fred. Kan du genkende dette billede?

→ Læs også: Hvordan passer du bedst på din ryg?

Du er nok blevet tudet ørerne døve af, at du “bare” skal bevæge dig, og så går smerten langsomt væk. Men hvad hvis smerterne er så kraftige, at selv be-vægelse (som skal hjælpe) får smerterne til at bluse op?

Vi introducerer i det følgende til meget skånsomme og effektive metoder (med rod i forskning), som du enten kan lave i eget hjem eller med en sund-hedsfaglig person. Metoderne er tiltænkt folk med stærke smerter.

→ Hvilken faglig baggrund har jeg? Læs her

Stærke smerter

GMI (Graded Motor Imagery) – hvad er det?

GMI dækker over en del forskellige former for behandling som omhandler bevægelse på en anderledes måde, end vi er vant til. “Graded Motor Imagery” er engelsk, og den danske oversættelse findes ikke på nuværende tidspunkt.

Det der gør GMI specielt er, at vi ved den type behandling udnytter den spe-cielle måde, vores hjerne er indrettet på, til at opnå resultater med meget få midler. Vores hjerne tilpasser sig hele tiden nye ting – også smerter.

→ Interesseret i smerter? Bliv endnu klogere her

Når vi bevæger os, så stimulerer vi mange forskellige positive reaktioner i kroppen og i hjernen, som er gode mod smerter. Netop derfor er bevægelse et vigtigt element i enhver behandling, da det simpelthen er det bedste mid-del, vi har på markedet.

Men vidste du, at alene tanken om bevægelse kan stimulere nogle af de sam-me reaktioner? Eller alene hvis din hjerne tror, at du bevæger dig?

Vores hjerne er ekstremt kraftfuld og kan altså sætte positive processer igang – selvom du ikke bevæger din smertefulde legemsdel i virkeligheden.

→ Er det interessant, og vil du vide mere? Book et foredrag her

GMI består i grove træk af 3 forskellige komponenter:

  • Venstre/højre genkendelse
  • Visualisering
  • Virtual Reality og/eller spejlterapi
Stærke smerter

Venstre/højre genkendelse

En egenskab som virker til at blive påvirket ved stærke smerter, er vores evne til hurtigt at adskille højre fra venstre. Studier viser, at personer med stærke smerter som regel reagerer langsommere og mindre præcist, når de ser bil-leder af den kropsdel som gør ondt.

→ Læs mere om hjernens magt her

Lad os tage et eksempel: Hvis du har smerter i din højre arm og får vist et bil-lede af en arm, så vil du være langsommere eller mindre præcis til at regne ud, hvilken arm der er vist på billedet – højre eller venstre. Det samme ser ud til at gælde med bevægelser.

Hvis du fx. ser en person, der svinger sin arm imod venstre, kan det være sværere for personer med smerter, at genkende retningen hurtigt og nemt. Hjernen syntes at have svære ved at adskillelse venstre/højre. Studier viser,
at påvirkning af denne evne potentielt kan have positive følgevirkninger.

→ Hvad består vores forløb af? Læs her

Træning af hjernens evne til at skelne højre fra venstre, kan derfor være det første gode skridt at tage, hvis du oplever stærke smerter fra et område, og bevægelse i sig selv gør ondt. Der er mange måder, det kan gøres på:

En god idé kan være, at få en god ven til at teste dig, ved at vise dig en del forskellige billeder af området du har ondt i, hvor du skal gætte, hvilken side der er tale om. Dette kan gøres på tid, så du hele tiden kan sætte nye mål.

Der findes også forskellige apps, hvor man kan træne sin venstre/højre gen-kendelse, ligesom der findes flash cards, der kan købes over nettet.

→ Download vores gratis E-bog her

Stærke smerter

Visualisering af bevægelse

Kender du følelsen af, at blive lidt forpustet når du ser eliteudøvere løbe rigtig hurtigt? Eller følelsen af træthed af at se en lang actionfilm i fjernsynet?

Når du udfører en bestemt bevægelse, aktiveres mange forskellige områder af hjernen som er relevante for lige den bevægelse. På den måde kan hjernen kontrollere og styre bevægelsen helt nøjagtigt og ændre den løbende, hvis den skal optimeres.

→ Læs også: Findes den “rigtige” kropsholdning?

Et utroligt fund som forskning har vist er, at de samme områder af hjernen kan aktiveres alene ved, at du tænker på den samme bevægelse eller ser andre mennesker lave samme bevægelse. Så hvis du fx. tænker på at løbe,
vil din hjerne aktivere samme mønster, som om du faktisk løber.

Denne viden bruges især af elitesportsudøvere som efter en kamp visualiser-er kampen igennem, så hjernen optimerer bevægelserne, næste gang de skal i aktion igen.

→ Får du slidgigt af at løbe? Læs mere her!

Visualisering kan derfor også være et godt redskab i forbindelse med stærke smerter, hvor en eller flere bevægelser i sig selv gør rigtig ondt. Her kan det være en idé, at sætte dig et roligt sted og forestille dig, at du udfører de be-vægelser, du har ondt ved. Her er det vigtigt, at give dig selv ro på mens du gør det, så du har mulighed for at fordybe dig.

Hvis visualisering kan være svært, så kan det også være et godt tip, at iagttage andre personer lave samme bevægelse, som du har ondt ved. Dette kan være andre mennesker i fjernsynet, på internettet eller i virkeligheden.

→ Hvad siger vores klienter? Læs her

Stærke smerter

Virtual Reality og/eller spejlterapi

Du har måske hørt om Virtual Reality over de sidste par år og måske endda selv prøvet det. Over de senere årtier er der blevet forsket en del inden for VR og smertebehandling, og resultaterne ser lovende ud indtil videre.

Men hvordan kan Virtual Reality hjælpe på stærke smerter?

→ Interesseret i at vide mere? Læs mere om VRecovery her!

Vi beskrev tidligere, hvordan hjernen kan igangsætte de samme processer alene ved visualisering som ved faktisk at lave bevægelsen i virkeligheden. Det samme kan gøre sig gældende, hvis hjernen tror du bevæger en kropsdel ud-en faktisk at gøre det. Forvirret? Følg med lidt endnu!

I Virtual Reality kan man indstille fx. din venstre arm til at ligne den modsatte arm i den virtuelle verden. Så hver gang du løfter din venstre arm i virkelig-heden, kan du med dine egne øjne i VR se din højre arm lave bevægelsen.

→ Kom til en gratis workshop i VR om smertebehandling her!

Det betyder altså, at din hjerne hele tiden bliver stimuleret til at tro, at du be-væger – og laver opgaver med – den arm der i virkeligheden gør ondt.

På samme måde kan man også overdrive bevægelser i VR. Så hvis du i virke-ligheden kun kan løfte den 60 grader fremad uden smerter, kan det i VR ligne, at du gør det 120 grader.

På samme måde kan spejlterapi med fordel inddrages. Selvom vi stadig kun ved lidt om, hvorfor det kan være effektivt, så synes det at hænge sammen med den stimulation der opstår i vores hjerne, når den trænes.

→ Brug for hjælp? Få et overblik over vores priser her

Løb

Konklusion

Stærke smerter kan komme snigende, opstå ud af det blå eller komme efter en ulykke. Når det gør rigtig ondt, kan smerterne være så ulidelige, at selv den mindste bevægelse gør rigtig ondt.

GMI kan her være en god serie af yderst skånsomme behandlingsformer der kan stimulere til en bedring, når alt andet gør for ondt. Med i GMI hører ven-stre/højre træning, visualisering og Virtual Reality/spejlterapi.

→ Læs mere om vores tilgang til dig her

Teknikkerne beskrevet ovenfor beror på de mekanismer der opstår i hjernen i forbindelse med smerter. Idéen er, at få hjernen til selv at igangsætte heling-en ved at stimulere de samme mekanismer som bevægelse kan gøre.

De forskellige teknikker er nemme at lave selv, og de kan laves hver dag, flere gange om dagen. Det er desværre ikke sådan, så du “bare” skal lave øvelserne hver dag, og så går smerterne væk hurtigt (det er meget individuelt).

→ Har du brug for hjælp til skarpe smerter? Book en tid her

Dog ved vi, at øvelserne kan stimulere nogle mekanismer som på sigt gør, at smerterne både varer kortere tid og kan være mindre intensive. Du kan med fordel lave øvelserne sammen med andre metoder, du kan mærke hjælper.

2019-09-11T10:21:41+00:00

About the Author:

Stifter af Smertefys.nu, autoriseret fysioterapeut og stud. master i Smertevidenskab og Tværfaglig smertebehandling på Aalborg Universitet. Jeg er et nysgerrigt og videnssøgende menneske, der gør en kæmpe ære i at sprede ny viden om smerter.
Call Now ButtonRing nu og book en tid