mand der har en oprejst siddestilling ved computeren

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Ergo­no­mi i fokus

Har du nogen­sin­de følt og undret dig over, at du er mere til­bø­je­lig til at få ska­van­ker end andre? Selv­om nog­le men­ne­sker i sig selv er mere dis­po­ne­re­de for smer­ter, så kan der være nog­le som er mere udsat­te end andre.

Ikke over­ra­sken­de er man­ge af dis­se ska­der arbejds­re­la­te­re­de, da man bru­ger man­ge timer om ugen på sit arbej­de. Der er dog hel­dig­vis en god hjælp at hen­te for de man­ge der føler sig hårdt ramt.

Ergo­no­misk vej­led­ning er ble­vet et stort hit på de fle­ste arbejds­plad­ser, da det kan fore­byg­ge både smer­ter og syge­mel­din­ger. Men hvad består ergo­no­mi egent­lig af, og hvad kan du gøre i din hver­dag? Læs mere her!

Læs også: Hvad er for­skel­len på en ergo­te­ra­pe­ut og en fysioterapeut?

person der sidder på kontor og arbejder og som er disponeret for en tennisalbue

Hvad gør din stil­ling og kropsholdning?

Man­ge erhverv invol­ve­rer sta­ti­ske arbejds­stil­lin­ger og løft af vari­e­ren­de belast­nin­ger. Til sin vis er det­te et vil­kår for at kun­ne vare­ta­ge arbej­det, så her er det vig­tigt at krop­pen er klar til dis­se udfordringer.

I gam­le dage tro­e­de man, at der fand­tes en kor­rekt og en for­kert sid­destil­ling. I dag ved vi dog, at den bed­ste stil­ling i for­hold til ergo­no­mi er den næste stil­ling. Det bety­der kort sagt, at din krop væg­ter det høje­re, at du skif­ter stil­ling tit, end at du sid­der på en bestemt måde.

Tro mig, selv hvis du sid­der på den ”rig­ti­ge” måde i for lang tid ad gan­gen, så skal det nok gøre ondt før eller siden! En ”opti­mal” kro­ps­hold­ning er der­for min­dre væsent­lig i for­hold til smerter.

Kvinde med hold i nakken der sidder ved en computer

Når det så er sagt, så kan det være svært, at skif­te sin arbejds­stil­ling kon­stant på en arbejds­dag (skal ger­ne være hver hal­ve time). Der­for er fx. spæn­dings­ho­ved­pi­ne og ondt i læn­den meget nor­malt til trods for, at man gør alt det ”rig­ti­ge”.

Det har man­ge fir­ma­er erkendt, og har der­for kom­bi­ne­ret ergo­no­mi­ske råd med fir­ma­mas­sa­ge. Det gøres typisk med enten en deci­de­ret mas­sa­ge­ord­ning eller gen­nem erhver­vel­sen af en mas­sa­ge­stol til kon­to­ret.

Fysioterapeut fra Smertefys i København på Østerbro der træner med en person med kroniske smerter

Løf­te­tek­nik eller ej?

Hvis man arbej­der med et hånd­værk til dag­ligt, invol­ve­rer det som regel en del tun­ge løft i skæ­ve stil­lin­ger. Når man net­op udfø­rer dis­se løft man­ge gan­ge om dagen, kan det nemt mær­kes i ryg­gen om aften.

Gen­ta­ger det sig dag efter dag, kan man reg­ne ud, hvor­dan det vil føles efter fle­re år med sam­me ruti­ne. En god afla­sten­de og ergo­no­misk fak­tor der her kan være vig­tig, er din løfteteknik.

Lige­som med din kro­ps­hold­ning, så fin­des der også for­skel­li­ge løf­te­tek­nik­ker der kan hjæl­pe dig. Vi ken­der alle det gode råd om at løf­te med bene­ne og ikke ryg­gen. Det­te er del­vist rig­tigt, da ny forsk­ning viser, at det fak­tisk er okay at løf­te lidt med ryg­gen også.

Natur­lig­vis skal det­te være lang­somt og kon­trol­le­ret, så du ikke tager tal­ler­ke­nen for fuld for hurtigt.

Andre så også…

massage på briks af en fysioterapeut

Sport­s­mas­sa­ge

gravid kvinde

Gravid­mas­sa­ge