kvinde der ser forvirret ud

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Hvad er den per­fek­te gave?

Hvad er den ulti­ma­ti­ve gave til ham eller hen­de? Folk er natur­lig­vis for­skel­li­ge, så for nogen kan den bed­ste gave være et nyt fjern­syn, tele­fon eller com­pu­ter. Andre hol­der mere af ople­vel­ser og rej­ser, så hvad hvis man kun­ne ram­me beg­ge per­son­lig­heds­ty­per med sam­me gave?

Erfa­rin­ger viser, at mænd og kvin­der har meget for­skel­li­ge gaveøn­sker. Der­for giver det god mening, at have fokus på noget ander­le­des, når man giver gaver til kvin­der og til mænd.

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver akut fysioterapi i København

Den per­fek­te gave til hende

Et rig­tig godt bud på en god gave til hen­de er en times mas­sa­ge i roli­ge omgi­vel­ser. Vi ken­der for­ment­lig alle til, at man går og spæn­der op i krop­pen til dag­ligt. Nog­le gan­ge er det svært at ændre på selv, og så kan det gav­ne geval­digt, hvis man kom­mer op på brik­sen hos en dyg­tig massør.

En tur til mas­sa­ge er gaven som aldrig fejl­er, og du er garan­te­ret en glad kæreste/kone/veninde, hvis der lig­ger et lil­le gave­kort til mas­sa­ge under jule­træ­et eller i valen­tin­s­kur­ven. Som til­læg er et sødt kort eller et fint lil­le bil­le­de en sik­ker vin­der til at glæ­de den hel­di­ge hende.

Fysioterapeut fra Smertefys i København på Østerbro der træner med en person med kroniske smerter

Den per­fek­te gave til ham

Når man leder efter den per­fek­te gave til ham, så viser erfa­ring, at det er en god idé, at gøre gaven til noget man kan anven­de på sit arbej­de. Mænd bru­ger nem­lig i gen­nem­snit ofte fle­re timer på arbej­det i hver­da­gen end kvin­der gør (bestemt ikke alle ste­der naturligvis).

Af de min­dre gaver der er opti­ma­le for arbejds­man­den der har alt, kan være flot­te bil­le­der til at have stå­en­de på kon­to­ret og eksem­pel­vis en træ­nings­e­la­stik for at und­gå smer­ter i nak­ke og skulder.

Andre ten­den­ser tyder på, at et gave­kort til per­son­lig træ­ning eller fir­ma­mas­sa­ge også gør, at mænd der nor­malt ikke bevæ­ger sig så meget på grund af travlhed får brugt krop­pen mere med sådan­ne gaver end de vil­le have gjort uden.

Med andre ord så kan det ofte beta­le sig rig­tig godt at tæn­ke i lidt læn­ge­re baner, når man skal udvæl­ge den per­fek­te gave til ham. En tele­fon eller andet elek­tro­nik kan selv­føl­ge­lig også ska­be glæ­de, men hvis vi ser over en læn­ge­re peri­o­de, så kom­mer der altid et nyt appa­rat næste år igen.

Person der har kroniske smerter i nakken

Inve­stér en gave i dig selv

Uan­set om du skal væl­ge en god gave til ham eller hen­de, så kan det være en rig­tig god idé at have in men­te, om det er en gave der har en udløbs­da­to eller om den kan bru­ges lang tid frem­over. En ny trend i den moder­ne ver­den er, at vi er på vej væk fra den tid­li­ge­re ”brug og smid væk” tan­ke­gang. I ste­det er vi på vej mod en mere bære­dyg­tig tan­ke­gang. Du kan der­for med for­del give en kre­a­tiv gave som har det for øje.

Næste gang du giver gaver, så få inspira­tion af dis­se gode råd. Den bed­ste gave du kan give er den som inve­ste­rer tid i dig selv og dine nærmeste.

Andre så også…

massage på briks af en fysioterapeut

Sport­s­mas­sa­ge

gravid kvinde

Gravid­mas­sa­ge