Corona

Vig­tig info!

Opda­te­ret d. 16.01.2022:

Det er på nuvæ­ren­de tids­punkt fort­sat nød­ven­digt at bære mund­bind i kli­nik­ken. Til sel­ve behand­lin­gen kan det efter afta­le med tera­pe­u­ten tages af. Der er ikke vac­ci­ne­krav for behandling.

Opda­te­ret d. 18.06.2021:

Det er ikke læn­ge­re nød­ven­digt med mund­bind i kli­nik­ken som udgangs­punkt. Dog bedes du med­brin­ge det, hvis det skul­le bli­ve nød­ven­digt. Har du tegn på cor­o­na skal du bære mund­bind under behandlingen.

Opda­te­ret d. 25.05.2021:

Der er åbent for alle vores ydel­ser under nor­ma­le for­hold. Den ene­ste und­ta­gel­se der gæl­der er, at du må ikke have symp­to­mer på Cor­o­na lige­som du skal bære mund­bind på under behand­lin­gen. Det­te behø­ver du dog ikke, når du lig­ger med hove­d­et nedad på briksen.

Opda­te­ret d. 15.12.2020:

Føl­gen­de gæl­der for beg­ge vores kli­nik­ker for fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn på Øster­bro og i indre by:

På trods af en ny og omfat­ten­de ned­luk­ning, så må kli­nik­ker for fysi­o­te­ra­pi godt være åbne fort­sat. Det skyl­des, at vi som fysi­o­te­ra­pe­u­ter er en del af det dan­ske sundhedsvæsen.

Vores kli­nik hol­der der­for fort­sat åbent. Læs mere her: https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/klinikker-ikke-omfattet-af-nye-restriktioner

Opda­te­ret d. 18.04.20:

Som led i en grad­vis åbning af Dan­mark, har fysi­o­te­ra­pi-kli­nik­ker fået mulig­hed for lang­somt at øge akti­vi­te­ten fra man­dag d. 20 april. Dog er Sund­heds­sty­rel­sen net­op kom­met med sine ret­nings­linjer, hvil­ket bety­der føl­gen­de for vores klinik:

  • Hvis du har nogen for­mer for symp­to­mer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i hal­sen, hoved­pi­ne og muske­løm­hed) kan vi desvær­re ikke til­by­de dig en tid foreløbig.
  • Onli­ne Book­ing er ikke til­ladt. Det bety­der, at du kun kan få en tid, hvis du rin­ger og snak­ker med os over tele­fo­nen.

Du kan rin­ge til os her: 60739010

Sund­heds­sty­rel­sen anbe­fa­ler fort­sat, at der kun fore­ta­ges fysi­ske behand­lin­ger, hvis de er abso­lut nød­ven­di­ge. Det bety­der, at du desvær­re ikke er garan­te­ret fysisk behand­ling selv­om du rin­ger tele­fo­nisk. Det vil altid være en fag­lig fysi­o­te­ra­pe­u­ti­ske vur­de­ring samt et hen­syn til den bag­ved­lig­gen­de smitterisiko.

Vi er kede af, at vi ikke bare kan åbne op for fuld udstræk­ning, men støt­ter sam­ti­dig 100% op om reg­ler­ne fra Sundhedsstyrelsen.

Det er fort­sat muligt, at få en onli­ne kon­sul­ta­tion. Pri­sen er 250kr (162kr hvis du er med­lem af “dan­mark”).

Opda­te­ret d. 30.03:

Sund­heds­sty­rel­sen gav d. 12.03 udtryk for, at alle behand­lin­ger der ikke kan betrag­tes som “kri­tisk” skal udsky­des ind­til risi­ko­en for smit­te er fal­det. Det­te omfat­ter natur­lig­vis også fysi­o­te­ra­pe­u­ter og selv­om vi ikke er påt­vun­get at luk­ke, så har vi beslut­tet, at det er det ene­ste for­svar­li­ge at gøre i en tid som den­ne, hvor vi skal pas­se på hinanden.

→ For at læse den ful­de arti­kel fra Sund­heds­sty­rel­sen: Klik her

Det bety­der i kor­te træk, at kli­nik­ken hol­der luk­ket for alle behand­lin­ger frem til det mel­des ud, hvor­når det er for­svar­ligt at åbne op igen. Ind­til vide­re har vi luk­ket frem til man­dag d. 20.04. Dog er det en evig­hed, hvis du plud­se­ligt sid­der med aku­t­te og stær­ke smer­ter. Vi har der­for valgt, at hol­de en lil­le dør på klem for onli­ne kon­sul­ta­tio­ner, hvis uhel­det skul­le være ude. For at få en onli­ne tid skal du boo­ke den her eller kon­tak­te os på 60 73 90 10.

Hvad består en online konsultation af?

En onli­ne kon­sul­ta­tion består af følgende:

  1. En grun­dig uddy­bel­se af de smer­ter du oplever
  2. Fysisk under­sø­gel­se hvor vi gui­der dig igen­nem, hvad du skal gøre med hen­blik på diagnosticering
  3. Vej­led­ning, råd­giv­ning og prog­no­se på bag­grund af dine tests

Gratis materiale

I mel­lem­ti­den kan vi til­by­de dig sto­re mæng­der gra­tis hjælp i dit eget hjem. Vi til­by­der blandt andet:

Gode øvel­ser med ela­stik: Vi har brugt de sid­ste 14 dage på at opda­te­re vores YouTu­be-kanal, så vi nu kan til­by­de mere end 20 video­er med gode øvel­ser imod smer­ter. Prøv den ad på gul­vet derhjemme!

Gra­tis e‑mail serie: Udover gode video­er til­by­der vi også 10 e‑mail seri­er, som du kan til­mel­de dig helt gra­tis. I dis­se seri­er får du hjælp til din spe­ci­fik­ke lidel­se og mulig­hed for en gra­tis E‑bog også! Du fin­der e‑mail seri­er­ne under hver pro­ble­ma­tik.

Vær­di­fuld viden om smer­ter: På hjem­mesi­den kan du få rig­tigt meget god infor­ma­tion om smer­ter, lige­som du kan læse meget spe­ci­fikt om for­skel­li­ge lidel­ser. Alt det­te kan du bru­ge i hjemmet.

Vi glæ­der os meget til igen at kun­ne til­by­de fysi­o­te­ra­pi i Køben­havn, men vil i mel­lem­ti­den ønske alle der er smit­te­de en god bed­ring — pas godt på jer selv derude!

Med ven­lig hilsen

Tho­mas Vain-Niel­sen, fysi­o­te­ra­pe­ut og ejer af Smertefys.nu

Book en tid nu

Tag det første skridt mod en tilværelse med færre smerter ved at booke en tid. Når du har sendt os en besked kan du forvente svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræftelse over mail.