Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver massage i København til kvinde

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Mas­sa­ge og fysi­o­te­ra­pi: hvor­når opstår behovet?

Man­ge mas­sø­rer og fysi­o­te­ra­pe­u­ter har måt­tet hol­de luk­ket i dele af 2020, men det er ikke ens­be­ty­den­de med, at beho­vet for pro­fes­sio­nel behand­ling er faldet.

Tvær­ti­mod har man­ge dan­ske­re arbej­det hjem­me under min­dre ergo­no­mi­ske for­hold end på arbejds­plad­sen, og det har ført til fle­re med spæn­dings­ho­ved­pi­ne, smer­ter og skader.

Der er alt­så i den grad brug for mas­sa­ge­kli­nik­ker og fysi­o­te­ra­pe­u­ter, hvor man kan få hjælp til de kro­p­s­li­ge udfor­drin­ger af kom­pe­tent personale.

Spørgs­må­let er imid­ler­tid, hvor­når tiden egent­lig er moden til, at der skal gøres noget kon­kret ved fysik­ken – så hér kom­mer nog­le sce­na­ri­er, hvor mas­sa­ge og/eller fysi­o­te­ra­pi er på sin plads.

Fysioterapeut fra Smertefys i København på Østerbro der træner med en person med kroniske smerter

Idræts­u­dø­ve­ren

Langt de fle­ste idræts­u­dø­ve­re ken­der alt for godt til den abso­lut stør­ste bag­si­de af medalj­en: skader.

Jo høje­re niveau, man dyr­ker sin idræts­gren på, jo høje­re er risi­ko­en også typisk for ska­der, og desto stør­re krav stil­les der til dem, der skal hjæl­pe én til­ba­ge i topform.

I Dan­mark er der rig­tig man­ge fod­bold­spil­le­re, og gene­relt gæl­der det for dem, at deres krop­pe er sær­de­les usmidige.

Det kan i man­ge til­fæl­de være gro­bun­den for en bred vif­te af for­skel­li­ge ska­der, blandt andet for­stræk­nin­ger, fiber­s­præng­nin­ger, over­be­la­ste­de led og meget mere.

Der­for gør idræts­u­dø­ve­re gene­relt, men i sær­de­les­hed fod­bold­spil­le­re, rig­tig klogt i at få pro­fes­sio­nel­le mas­sø­rer til at blø­de de stram­me mus­k­ler op, mens deres ska­der typisk også kan ord­nes af fysioterapeuter.

Det kan også være, at man har brug for nog­le gode, støt­ten­de ind­lægs­så­ler, hvis man eksem­pel­vis er løber, så man kan afhjæl­pe eller fore­byg­ge even­tu­el­le ska­der og overbelastninger.

mand i kørestol

Som føl­ge af et handicap

Det er bestemt ikke kun i idræt­tens ver­den, at det er vig­tigt at ple­je sin krop og sik­re, at ens mus­k­ler er i god forfatning.

Man­ge per­so­ner med han­di­cap kan have sto­re pro­ble­mer med fysik­ken og især musku­la­tu­ren, som der­for meget ofte skal ved­li­ge­hol­des og efter­kig­ges af pro­fes­sio­nel­le øjne.

Sid­der man eksem­pel­vis i køre­stol i man­ge timer hver ene­ste dag som føl­ge af et han­di­cap eller måske en alvor­lig ulyk­ke, vil sær­ligt ben­mus­k­ler­ne lide under den mang­len­de akti­vi­tet og bevægelse.

I sådan­ne til­fæl­de kan det være sær­de­les gavn­ligt at få fysi­o­te­ra­pe­u­tisk behand­ling eller grun­dig mas­sa­ge, så krop­pen hol­des i gang og ikke syg­ner hen på uhen­sigts­mæs­sig vis.

Er man i tvivl om, hvor­vidt det er aktu­elt for én selv, kan man altid få råd­giv­ning af dyg­ti­ge eks­per­ter om alle de usik­ker­he­der, man måt­te have – også når det kom­mer til det kro­p­s­li­ge aspekt.

sund kvinde der står med vægt op ad væggen

Gene­rel­le ska­der eller skavanker

Der er et stort antal både idræts­u­dø­ve­re og han­di­cap­pe­de i Dan­mark, men der er også rig­tig man­ge men­ne­sker, der ikke pla­ce­rer sig i nogen af de kategorier.

Det bety­der dog langt fra, at de ikke kan have behov for at få mas­se­ret ømhe­der eller mod­ta­ge anden lig­nen­de behand­ling for at udbed­re ska­der eller vari­ge skavanker.

Som tid­li­ge­re nævnt har man­ge dan­ske­re arbej­det hjem­me i sto­re dele af 2020, og det bil­le­de ser ikke ud til at ændre sig stort i nær­me­ste fremtid.

Ergo­no­misk dår­li­ge hjem­me­ar­bejds­plad­ser kan vise sig at afsted­kom­me fle­re nak­ke- og rygska­der end nor­malt, og det vil sand­syn­lig­vis bety­de mere behov for at aflæg­ge fysi­o­te­ra­pe­u­ten eller mas­sø­ren et besøg, hvis man da ikke mod­ta­ger hjem­me­be­hand­ling.

Så er man i tvivl om, hvor­vidt de spæn­din­ger, myo­ser eller smer­ter, man måske mær­ker skal behand­les, bør man ikke tøve med at aflæg­ge den loka­le behand­lings­kli­nik et besøg – eller måske ønske sig et gave­kort til mas­sa­ge i fødselsdagsgave.

Det er helt sik­kert bed­re at være på den sik­re side, så pro­ble­met ikke plud­se­lig løber løbsk. Der kan dog gæl­de ander­le­des reg­ler, hvis du er gravid. Læs føl­gen­de ind­læg: Må man få mas­sa­ge som gravid?

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver massage i København

Afslap­ning

Det­te sid­ste punkt dre­jer sig i sær­de­les­hed om mas­sa­ge – for det kan man nem­lig også få, selv­om der umid­del­bart ikke er det rin­ge­ste i vej­en med fysikken.

Og med stor for­nø­jel­se end­da. Det er ble­vet meget popu­lært at få en dej­lig omgang grun­dig mas­sa­ge, som i den grad kan få én til at føle sig som et nyt men­ne­ske bagefter.

Det er både sundt for krop og sjæl at bli­ve æltet godt igen­nem at fag­ligt kom­pe­ten­te hæn­der, der ved, hvad de laver og ikke bare udfø­rer til­fæl­di­ge bevægelser.

Sær­ligt i det moder­ne sam­funds stres­se­de dag­lig­da­ge er det vig­tigt at fin­de små frirum, hvor soci­a­le medi­er, arbejds­pres og andre stres­sfak­to­rer kan pak­kes væk for en stund.

Kort sagt kan der alt­så være man­ge grun­de til at få god, pro­fes­sio­nel behand­ling af fysi­o­te­ra­pe­u­ter og mas­sø­rer – hvad enten man har et han­di­cap eller sid­der i en usund arbejds­stil­ling til daglig.

Andre så også…

massage på briks af en fysioterapeut

Sport­s­mas­sa­ge

gravid kvinde

Gravid­mas­sa­ge