Anna Lou­i­se Agerbæk

  • Uddan­net fysioterapeut

  • Erfa­ring med sportsskader

  • Tager imod henvisninger

Hvem er Anna?

Anna Louise Agerbæk
Anna Lou­i­se Ager­bækFysi­o­te­ra­pe­ut

Jeg star­te­de som fysi­o­te­ra­pe­ut, da jeg i man­ge år har haft en nys­ger­rig­hed inden­for krop­pens egen­ska­ber. Min fasci­na­tion stam­mer fra mit eget akti­ve liv, hvor jeg gen­nem åre­ne er ble­vet gre­bet af, hvor­dan vi med mid­ler som bla. for­skel­li­ge typer af bevæ­gel­se kan ved­li­ge­hol­de, fore­byg­ge og opti­me­re krop­pen. Min pas­sio­ne­ret til­gang til områ­det gav at mig et ønske om at kun­ne vej­le­de og hjæl­pe andre til at leve et sundt og aktivt liv.

Jeg ønsker gen­nem prak­sis, at opnå hjælp til selv­hjælp. Det er vig­tigt for mig at vide­re­gi­ve en ved­kom­men­de og menings­fuld viden, som du kan tage med vide­re og der­ved bidra­ge til at prak­ti­se­re et sun­de­re og smer­te­frit liv. Vi vil sam­men udar­bej­de den helt rig­ti­ge behand­lings­plan, der er skræd­der­sy­et efter dine behov. Jeg stræ­ber efter at have det hele men­ne­ske i fokus under hver kon­sul­ta­tion, og der­i­gen­nem ska­be en tryg og til­lids­fuld relation.

Info om Anna

  • Uddan­net fysi­o­te­ra­pe­ut fra UC Syd i Esb­jerg i 2022

  • Erfa­ring med sportsskader

  • Kur­ser: MDT Part A, BBAT, Sport (skul­der, ankel, aku­t­te ska­der, tape)

Anna Louise Agerbæk
Anna Lou­i­se Ager­bækFysi­o­te­ra­pe­ut

Hvor behand­ler Anna?

Caroline Andreasen hos Smertefys der giver gravidmassage til gravid kvinde på Østerbro i København

Kli­nik­ken på Østerbro

Kli­nik­ken på Øster­bro åbne­de d. 1 marts 2021 og har blandt andet en træ­nings­sal. Anna til­by­der blandt andet fysi­o­te­ra­pi, træ­ning og behand­ling her i klinikken.

Annas arbejds­da­ge:

  • Man­dag — fredag

Hvad kan du få hos Anna?

fysioterapeut med behandling af knæ

Fysi­o­te­ra­pi

akut fysioterapi i københavn

Akut fysi­o­te­ra­pi

hjemmebehandling i københavn på østerbro

Hjem­me­be­hand­ling

massage på briks af en fysioterapeut

Mas­sa­ge

to der skriver på computer i et firma

Fir­ma­mas­sa­ge

online fysioterapi

Onli­ne fysioterapi

Book en tid nu

Tag det før­ste skridt mod en til­væ­rel­se med fær­re smer­ter ved at boo­ke en tid. Når du har sendt os en besked kan du for­ven­te svar inden for 24 timer. Du vil få en bekræf­tel­se over mail.