Caroline fra Smertefys giver firmamassage i København på Østerbro

*Det­te ind­læg inde­hol­der betalt annoncering*

Aldrig har mas­sa­ge været nemmere..

Hvis man til dag­ligt mær­ker i spæn­din­ger og myo­ser i krop­pen (giver typisk spæn­dings­ho­ved­pi­ne), så væl­ger man­ge, at få en god omgang mas­sa­ge til at løs­ne spæn­din­ger­ne. I mod­sæt­ning til fysi­o­te­ra­pi er reg­ler­ne for til­skud meget enk­le, så det er hel­dig­vis ikke noget, man behø­ver grub­le over.

Selv­om der ikke er så man­ge for­mel­le ting der skal huskes, så kan der være andre over­vej­el­ser man skal huske at gøre, inden man går en tur til mas­sø­ren. Hvor hårdt skal det fx være? Skal behand­le­ren bru­ge redskaber?

Dis­se spørgs­mål og man­ge fle­re håber jeg, at kun­ne besva­re i det­te indlæg.

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver massage i København til kvinde

Red­ska­ber kan hjælpe

En mas­sør bru­ger i det sto­re hele sine bare næver, når han eller hun skal mas­se­re både sto­re og små muskel­grup­per. Når man bru­ger hæn­der­ne, har man et rig­tig godt greb over hvil­ke spe­ci­fik­ke mus­k­ler, man tryk­ker på. Dog vil de fle­ste mas­sø­rer nok skri­ve under på, at det efter fle­re timer i træk ved brik­sen, kan mær­kes i hænderne.

Der­for er der opfun­det for­skel­li­ge hjæl­pe­mid­ler som både kan afla­ste behand­le­ren, og som kan kom­me godt i dyb­den med mas­sa­gen. Blandt dis­se red­ska­ber kan næv­nes mas­sa­ge­sto­le og en mas­sa­ge gun. Ved at anven­de dis­se red­ska­ber kan en behand­ler ofte nå dybe­re ned i mus­k­len og sam­ti­dig afla­ste sig selv.

Hvis du selv får behand­ling, kan man også mær­ke klar for­skel på, om der bli­ver brugt hæn­der eller red­skab. Beg­ge ting har både for­de­le og ulem­per, men det er gene­relt ikke en dum idé at vari­e­re lidt.

Fysioterapeut fra Smertefys på Østerbro der giver massage i København

Et spørgs­mål om intensitet

I sid­ste ende hand­ler det om, at fin­de den rig­ti­ge inten­si­tet til din mas­sa­ge. Inten­si­te­ten i en mas­sa­ge bety­der, hvor hårdt det føles eller mær­kes. En mas­sa­ge med fokus på vel­væ­re har eksem­pel­vis en lav inten­si­tet, for­di for­må­let er, at få krop­pen i ro. Det­te er egnet til fx. gravi­de kvin­der, hvor man bør være lidt mere opmærk­som. Du kan læse på føl­gen­de link, hvad du bør være opmærk­som på, og om man i det hele taget må få mas­sa­ge som gravid.

En sport­s­mas­sa­ge har der­i­mod en høj inten­si­tet for­di mus­k­ler­ne skal klar­gø­res til idræt. Ved at bru­ge red­ska­ber som fx en mas­sa­gepi­stol bli­ver inten­si­te­ten ofte lidt høje­re. Hel­dig­vis er det dog muligt, at til­pas­se inten­si­te­ten, så den kan bli­ve lave­re, hvis du ønsker det.

Hvor­vidt du selv bør anskaf­fe dig en mas­sa­gepi­stol, vil vi lade op til dig at vur­de­re. Der er ingen tvivl om, at der er man­ge for­de­le ved at anskaf­fe sig sådan en. På den anden side er der natur­lig­vis også en omkost­ning for­bun­det, når de skal købes.

De fle­ste på mar­ke­det er dog nem­me og bil­li­ge at anskaf­fe. Til trods for den øko­no­mi­ske omkost­ning, så væl­ger man­ge at købe det alli­ge­vel, så hæn­der­ne kan få en vel­fortjent pause.